यस अदानचुली गाउँपालिकामा यहाँहरूलार्इ स्वागत छ ।

अदानचुली गाउँपालिकाकाे वडा विभाजन

वडा नं.                    कुल जनसँख्या      महिला सँख्या           पुरूष सँख्या
१                                   १६२४                 ७७५                         ८४९
२                                   १४६०                  ७११                          ७४९            
३                                   १५३८                 ७७९                         ७५९
४                                  १०४४                 ५४४                          ५००
५                                  १७७७                ९१७                          ८६०

Pages